Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

ขายฝากที่ดิน จำนำ จำนองต่างกันอย่างไร

ขายฝากที่ดิน จำนำ จำนองต่างกันอย่างไร

ความต้องการใช้เงินที่เร่งด่วนทั้งเพื่อการเสริมสภาพคล่องหรือการขยายธุรกิจ หลายคนศึกษาหาแหล่งของเงินทุนที่ดีที่สุด ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ และมีเงื่อนไขที่ตนเองยอมรับได้ โดยการทำนิติกรรมต่าง ๆ มีความซับซ้อนในเชิงรายละเอียดที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยหลักที่เป็นตัวแปรในการตัดสินใจของผู้กู้ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู้ ยอดเงินกู้ที่สามารถกู้ได้ ระยะเวลาในการอนุมัติ และสินทรัพย์หรือบุคคลที่ต้องใช้เพื่อการค้ำประกันเงินกู้ เป็นต้น เรามาทำความรู้จักกับประเภทของนิติกรรมขายฝากที่ดิน จำนองที่ดินและจำนำที่ดิน เพื่อไม่ให้เสียโอกาสและตรงตามความต้องการกันค่ะ

 

 

ขายฝากที่ดิน คืออะไร

     การทำนิติกรรมขายที่ดิน ผู้ขายฝากขายที่ดินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างกัน ซึ่งหลายคนอาจกลัวว่าจะโดนโกงหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ความเป็นจริงแล้วการขายฝากไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด หากผู้ขายฝากที่ดินเลือกใช้บริการขายฝากที่ดินกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการขายฝากที่ดินนั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องทำธุรกรรมเป็นเอกสารสัญญาและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น สัญญาขายฝากมีการระบุข้อตกลงต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้

  1. ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา
  2. รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝาก
  3. ราคาที่ขายฝาก
  4. จำนวนสินไถ่ (ดอกเบี้ยขายฝากตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไม่เกิน 15% ต่อปี)
  5. กำหนดวันครบกำหนดไถ่ (ไม่เกิน 10 ปี)

     ดังนั้นผู้ขายฝากที่ดินสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตกลงกัน

 

ตัวอย่างสัญญาขายฝากที่ดิน

     นาย หนึ่ง ต้องการเงินทุนเพื่อผลิตสินค้าตามรายการที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งหลังส่งมอบสินค้าแล้วจะได้เงินก้อนและคืนเงินให้แก่เจ้าหนี้ นายหนึ่งเลือกวิธีการขายฝากที่ดิน นำที่ดินไปขายฝากกับนาย สอง โดยที่นาย หนึ่ง และ นาย สอง ได้ตกลงกันในสัญญาขายฝากที่ดินว่านาย หนึ่ง จะต้องซื้อที่ดินคืนและจ่ายดอกเบี้ยให้กับนาย สอง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์

 

การจำนองที่ดิน คืออะไร?

     การจำนองที่ดินเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน  โดยการจำนองที่ดินเป็นการนำเอาโฉนดที่ดินไปมอบให้แก่ผู้รับจำนองที่ดิน ซึ่งเป็นหลักประกันในการชำระหนี้  ผู้รับจำนองไม่มีสิทธิ์ในโฉนดจะเป็นเพียงการเก็บโฉนดไว้เท่านั้น ไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น แต่ยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินและสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ การทำธุรกรรมจะต้องดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเช่นเดียวกับการขายฝากที่ดิน ซึ่งหากผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้จะต้องดำเนินคดีฟ้องร้องตามกฎหมายเท่านั้น แล้วก็นำที่ดินไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้

 

ตัวอย่างสัญญาจำนองที่ดิน

     นาย หนึ่ง ต้องการกู้เงินกับนาย สอง จำนวน 1 ล้านบาท นาย หนึ่ง จึงนำที่ดินที่ตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไปจดทะเบียนจำนองที่ดินต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ให้แก่นาย สอง 

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์

 

การจำนำโฉนดที่ดินหรือการจำนำที่ดิน

     จำนำที่ดิน คล้ายกับการจำนองที่ดินคือไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น โดยเป็นการกู้เงินและนำโฉนดที่ดินไปมอบให้แก่ผู้รับจำนำที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันการชำระเงิน หากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ผู้รับจำนำที่ดินไม่มีสิทธิ์ในการขายที่ดินนั้น ๆ เนื่องด้วยโฉนดที่ดินยังคงเป็นชื่อของผู้จำนำที่ดินอยู่ แต่สามารถฟ้องร้องและบังคับยึดที่ดินได้

     การจำนำโฉนดที่ดินไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากผู้รับจำนำที่ดินอาจต้องเสียเวลาในการฟ้องร้องหากผู้จำนำที่ดินไม่ชำระหนี้ โดยมากมักนิยมการทำนิติกรรมขายฝากที่ดินและจำนองที่ดินมากกว่า สำหรับการจำนำมักใช้สินทรัพย์ค้ำประกันประเภทสังหาริมทรัพย์มากกว่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งง่ายต่อการนำสินทรัพย์ออกขายทอดตลาดหากไม่ได้รับการชำระหนี้นั่นเอง

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์

 

เปรียบเทียบแตกต่างระหว่างขายฝาก จำนอง และจำนำที่ดิน

 

หัวข้อ

การขายฝากที่ดิน

การจำนองที่ดิน

การจำนำที่ดิน

คู่สัญญา

ผู้ขายฝากที่ดิน และ ผู้รับซื้อฝากที่ดิน

ผู้จำนองที่ดิน และ ผู้รับจำนองที่ดิน

ผู้จำนำที่ดิน และ ผู้รับจำนำที่ดิน

ลักษณะธุรกรรม

ผู้ขายฝากที่ดินสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำธุรกรรม ณ กรมที่ดิน

ผู้จำนองที่ดินนำโฉนดที่ดินมาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ ทำธุรกรรม ณ กรมที่ดิน

ผู้จำนำที่ดินส่งมอบโฉนดที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันชำระหนี้ ไม่ต้องทำธุรกรรม ณ กรมที่ดิน

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

เป็นของผู้ซื้อทันทีในวันที่ทำสัญญา และจดทะเบียน

ผู้ขายฝากยังคงมีสิทธิในการอยู่อาศัย หรือทำประโยชน์เชิงพานิชย์ได้ตามเดิม และมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ยังคงเป็นของเจ้าของทรัพย์

หากผู้จำนองที่ดินผิดนัดชำระหนี้ ผู้รับจำนองสามารถขายที่ดิน เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ได้

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ยังคงเป็นของเจ้าของทรัพย์ หากผิดนัดชำระหนี้ ผู้รับจำนำที่ดินสามารถดำเนินการฟ้องและบังคับยึดที่ดิน

สิทธิ์ไถ่คือ

ผู้ขายฝากที่ดิน สามารถไถ่ที่ดินคืนจากผู้รับซื้อฝากได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดได้

ไถ่ถอนที่ดินคืนได้เมื่อได้ชำระหนี้ตามมูลค่าหนี้ที่จำนองเป็นประกันทั้งหมดแล้ว

ไถ่ถอนที่ดินคืนได้เมื่อได้ชำระหนี้ตามมูลค่าหนี้ที่จำนำเป็นประกันทั้งหมดแล้ว

สิทธิในการครอบครอง

สิทธิการใช้ประโยชน์จากที่ดินยังคงเป็นของผู้ขายฝากที่ดินอยู่  จนถึงวันที่หมดสิทธิในการไถ่หรือเป็นไปตามที่ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากจะตกลงกัน

ผู้จำนองที่ดินยังคงมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินที่จำนองได้จนครบกำหนดสัญญา หากไม่สามารถชดใช้หนี้สินได้ จะถูกบังคับจำนอง เพื่อนำที่ดินนั้นไปขายทอดตลาด

ผู้จำนำที่ดินยังคงมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินที่จำนำได้จนครบกำหนดสัญญา หากไม่สามารถชดใช้หนี้สินได้ ผู้รับจำนำที่ดินสามารถฟ้องและบังคับยึดที่ดินได้

 

     นอกจากการขายฝากที่ดินแล้ว ยังมีการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด อาคารพานิชย์ หรือแม้กระทั่งโรงงาน ทั้งนี้ในอดีตการขายฝากที่ดินมักเป็นการให้บริการแบบบุคคล ทำให้ผู้ขายฝากที่ดินหลายรายถูกเอาเปรียบ และทำนิติกรรมขายฝากที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม เสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน

 

     บริษัทสมาร์ทฟินน์ ให้บริการขายฝากที่ดิน ในรูปแบบบริษัทจดทะเบียน มีที่ตั้งบริษัทชัดเจน และมีทีมงานให้บริการในการทำธุรกรรมและการเตรียมเอกสารสำคัญทุกขั้นตอน  พร้อมอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม 9% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่ากฎหมายขายฝากที่ดินที่ระบุไว้ 15% ต่อปี เป็นหน่วยงานในรูปแบบองค์กร ปลอดภัยและเชื่อถือได้

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

รับคำปรึกษาจาก สมาร์ทฟินน์ ฟรี

 

เพิ่มเพื่อน ขายฝาก Smartfinn เพิ่มเพื่อน โทร ขายฝาก Smartfinn โทรเลย

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching