Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

โฉนดที่ดิน มีกี่แบบ? แบบไหนซื้อ-ขาย-โอน ได้

โฉนดที่ดิน มีกี่แบบ? แบบไหนซื้อ-ขาย-โอน ได้

 

โฉนดที่ดิน นั้นมีหลายประเภท สามารถสังเกตได้จากตราครุฑด้านบนหัวโฉนด ซึ่งสามารถจำแนกได้ง่ายๆตามสีของตราครุฑค่ะ ซึ่งที่ดินแต่ละประเภทนั้นเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่แตกต่างกันไป บางชนิดสามารถซื้อ ขาย โอน จดจำนองได้ตามปกติ แต่บางชนิดไม่สามารถซื้อ ขาย โอน ได้ ยกเว้นตกเป็นมรดกให้ทายาทลูกหลานเท่านั้น

 

โฉนดที่ดิน น.ส.4 (ครุฑสีแดง)

ที่ดิน น.ส.4, น.ส.4จ โฉนดครุฑแดง คือ โฉนดที่ดิน เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เจ้าของที่มีชื่อหลังโฉนดสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากที่ดินนั้นได้อย่างเต็มที่ มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย สามารถซื้อขาย โอน จำนอง ค้ำประกันได้

 

โฉนดที่ดินครุฑแดงนี้นับว่าเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด นิยมในการซื้อขายมากที่สุดและมีมูลค่าราคาสูงที่สุดในบรรดาเอกสารสิทธิประเภทอื่นๆ โดยหากมีซื้อขาย ผู้ซื้อผู้ขายจะต้องไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือ เป็นโมฆะ

 

  • ลักษณะกรรมสิทธิ์ : มีกรรมสิทธิ์ สามารถซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยสะดวก

 

โฉนดที่สามารถทำการซื้อขาย โอนได้

 

ที่ดิน น.ส.3 ก. (ครุฑสีเขียว)

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส.3 ก. ครุฑสีเขียว คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ออกโดยกรมที่ดินเพื่อรับรองว่าเจ้าของสามารถทำประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆได้ ที่ดินจะมีการกำหนดตำแหน่งที่ดิน มีระวางรูปถ่ายทางอากาศชัดเจน โดยนายอำเภอท้องถิ่นเป็นผู้รับรอง   ถึงแม้จะมีการรับรองความเป็นเจ้าของ แต่ น.ส.3 ก. ก็ยังไม่ใช่โฉนด จึงยังไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่สามารถซื้อขาย โอน จำนองได้ หนังสือประเภทนี้ เจ้าของสามารถนำหลักฐานไปขอออกโฉนดได้ เมื่อมีการสอบเขตอย่างแน่นอนแล้ว โดยไม่ต้องรอรังวัดติดประกาศ 30 วัน

 

  • ลักษณะกรรมสิทธิ์ : สามารถครอบครองเพื่อทำประโยชน์ได้ สามารถซื้อขาย จำนองได้ โดยไม่ต้องมีการประกาศ แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์

 

ที่ดิน น.ส.3 , น.ส.3 ข. (ครุฑสีดำ)

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส.3, น.ส.3 ข. ครุฑสีดำ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เป็นหนังสือที่ออกโดยกรมที่ดินให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่วๆไป ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดิน พื้นที่จะไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ ลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย อาจใช้การอ้างอิงวัตถุหรือต้นไม้ในบริเวณนั้นเพื่อเขียนร่างแผนที่  

 

ทั้งน.ส.3 และ น.ส.3 ข.สามารถนำไปขอออกโฉนดได้ ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่นั้นๆ ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินจะเข้ามาทำการรังวัด และติดประกาศ 30 วัน หากไม่มีใครมาขอคัดค้าน ก็สามารถทำเรื่องออกโฉนดได้ โดย น.ส.3 นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ส่วน น.ส.3 ข. เจ้าหน้าที่ที่ดินเป็นผู้ออกหนังสือรับรองแสดงถึงสิทธิ์การครอบครองให้ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

 

  • ลักษณะกรรมสิทธิ์ : สามารถครอบครองเพื่อทำประโยชน์ได้ แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ สามารถซื้อขาย จำนองได้ แต่ต้องประกาศล่วงหน้า 30 วัน หากไม่มีผู้ใดคัดค้านก็สามารถจบธุรกรรมได้

 

ที่ดิน ส.ป.ก.4-01 (ครุฑแดง/ครุฑน้ำเงิน)

เอกสารสิทธิ์ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ครุฑแดง/ครุฑน้ำเงิน คือ เอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน เจ้าของมีเพียงสิทธิในการครอบครองเพื่อใช้ทำเกษตรกรรม และการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ออกโฉนดไม่ได้ ไม่สามารถซื้อ ขาย หรือโอนสิทธิ์ให้คนอื่น ที่ไม่ใช่ทายาทของเจ้าของสิทธิ และหากทายาทได้รับเป็นมรดกตกทอดไปแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์โดยการทำเกษตรกรรมเท่านั้น

 

ข้อแตกต่างของเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ครุฑแดง และ โฉนดที่ดินครุฑแดง

จะมีครุฑแดงแหมือนกัน สังเกตง่ายๆ ที่ข้อความหัวเอกสารสิทธิ์ คือ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ครุฑแดง ระบุว่า “หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน” ส่วน โฉนดที่ดิน น.ส.4 ครุฑแดง ระบุว่า “โฉนดที่ดิน”

 

  • ลักษณะกรรมสิทธิ์ : มีสิทธิการเช่า เช่าซื้อ เช่าระยะยาว และเข้าทำประโยชน์ในทางเกษตรกรรม สามารถโอน แบ่งแยก และตกทอดทางมรดกแก่ทายาทได้ ห้ามซื้อขายและจำนอง ห้ามใช้ทำประโยชน์ในด้านอื่นที่ไม่ใช่ทางการเกษตร

 

โฉนดที่ไม่สามารถทำการซื้อขาย โอนได้

 

ที่ดิน น.ส.2 ใบจอง

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ใบจอง น.ส.2 คือ หนังสือที่ทางราชการออกให้ประชาชน เพื่ออนุญาตให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราว ) ตามประมวลกฎหมายการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชน มีข้อแม้ว่าผู้มีใบจองจะต้องเริ่มทำประโยชน์ในที่ดินภายใน 6 เดือนหลังราชการให้ใบจอง และต้องทำประโยชน์ในที่ดิน เกิน 75% และให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบจอง

 

  • ลักษณะกรรมสิทธิ์ : สามารถครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด แต่จะไม่สามารถซื้อ ขาย ยกเว้นการโอน สามารถตกทอดทางมรดกให้กับลูกหลานได้

 

ที่ดิน ภ.บ.ท.5 ใบชำระภาษีบำรุงท้องที่

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ภ.บ.ท.5 คือ แบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ใช่เอกสารสิทธิแสดงการครอบครองที่ดิน ที่ดินลักษณะนี้มักเป็นที่ดินมือเปล่า ที่ไม่มีเอกสารสิทธิใดๆทั้งสิ้น เป็นลักษณะของการอยู่อาศัย หรือทำประโยชน์ชั่วคราว  เหมือนการเช่าที่ของรัฐแล้วจ่ายเงินค่าเช่ารายปีให้ เจ้าของที่ดินตัวจริงคือ รัฐ นั่นเอง

 

ที่ดินประเภทนี้ “ไม่สามารถ” ซื้อขายหรือโอนสิทธิกันได้ ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำการซื้อขายกันเอง แต่ไม่สามารถยืนยันด้วยกฎหมายได้ เพราะไม่ใช่โฉนด หากมีปัญหาสามารถฟ้องร้องได้ เพราะไม่มีกฎหมายรับรอง

 

  • ลักษณะกรรมสิทธิ์ : ไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ไม่สามารถซื้อ ขาย หรือโอนให้กันได้ เพราะเจ้าของที่แท้จริงคือรัฐ  แต่สามารถตกทอดเป็นมรดกให้กับทายาทได้ 

 

ที่ดิน สทก. สิทธิทำกิน

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน สทก. คือ หนังสือที่ราชการออกให้ประชาชนมีสิทธิทำกินในพื้นที่เขตป่าไม้ ซึ่งทางกรมป่าไม้จะเป็นผู้ออกให้ แต่หากผู้ได้รับสิทธิไม่ทำประโยชน์ในพื้นที่ ปล่อยรกร้างติดต่อกันเกิน 2 ปี ทางกรมป่าไม้สามารถยึดคืนได้ทันที ที่ดินประเภทนี้ออกโฉนดไม่ได้ ซื้อขายหรือโอนสิทธิกันไม่ได้ ทำได้เพียงตกทอดให้ทายาททำเกษตรต่อไปเท่านั้น

 

  • ลักษณะกรรมสิทธิ์ : ไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ไม่สามารถซื้อ ขาย หรือโอนให้กันได้ เพราะเจ้าของที่แท้จริงคือรัฐ  แต่สามารถตกทอดเป็นมรดกให้กับทายาทได้ 

 

ที่มา : กรมที่ดิน , สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม


บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching