Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019

เนื่องด้วยวันเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้จัดโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการ ดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

 

สมาร์ทฟินน์ รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019

 

โดย คุณปริสุทธิ์ รัตนมหาวงศ์ ประธานบริหาร บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ ซึ่งได้รับความกรุณาจาก ท่านหญิงประภาพันธุ์ (ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ ได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งประทานโล่เกียรติยศให้กับ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 และบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย จุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา

 

สมาร์ทฟินน์ รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019

 

ทั้งนี้การได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเกียรติคุณนั้น ได้ผ่านการเสนอชื่อและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ ว่าเป็นผู้ที่อุทิศตัวทำประโยชน์ให้สังคม ควรค่าแก่การส่งเสริมฯ 23 สาขาธุรกิจด้วยกัน ทุกรายนามจะถูกบันทึกลงไว้ในอนุสรณ์ของมูลนิธิฯ ต่อไป

 

สมาร์ทฟินน์ รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019

 

สมาร์ทฟินน์ รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching