Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

ค่าธรรมเนียมขายฝาก ปกติใครออกค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมขายฝาก ปกติใครออกค่าใช้จ่าย

การขายฝาก คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย มีกฎหมายคุ้มครองทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก(นักลงทุน) โดยการขายฝากคือการซื้อขายทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันทีที่มีการทำสัญญา แต่มีเงื่อนไขตกลงว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและวงเงินที่ตกลงกัน โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการขายฝากที่ดิน และค่านิติกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นในการทำธุรกรรม

 

ค่าธรรมเนียมในการขายฝาก โดยปกติแล้วจะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

 

ในกรณีบุคคลธรรมดา:

 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คิดตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินของทางราชการ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% (คิดอย่างใดอย่างหนึ่ง) คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก แต่ถ้าราคาซื้อ-ขายฝาก ต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินราชการ โดยทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท 
 • ค่าคำขอ ค่าพยาน ตามเกณฑ์ของกรมที่ดิน

 

ในกรณีนิติบุคคล:

 

 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1% ของราคาซื้อ-ขายหรือราคาประเมินราชการ (อย่างใดอย่างหนึ่งที่มูลค่าสูงกว่า)
 • ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินของทางราชการ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% (คิดอย่างใดอย่างหนึ่ง) คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก แต่ถ้าราคา ซื้อ-ขายฝากต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินราชการ
 • ค่าคำขอ ค่าพยาน ตามเกณฑ์ของกรมที่ดิน

 

ค่าธรรมเนียมในการขายฝากที่ดิน

 

โปรแกรมคำนวณค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 

ค่านิติกรรมอื่นๆ:

 • ค่าต่อสัญญาขายฝาก แปลงละ 50 บาท
 • ค่าไถ่ถอนการขายฝาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สำนักงานที่ดินอีกครั้ง ทั้งในกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร ค่าอากร 0.50% ค่าคำขอและค่าพยาน เสมือนการซื้อกลับมา โดยได้รับยกเว้นค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียม (โดยจะคิดค่าธรรมเนียมเหลือ 50 บาทต่อแปลง)

 

ค่าธรรมเนียมในการขายฝาก ปกติใครออกค่าใช้จ่าย?

ในการขายฝาก ผู้ขายฝากจะเป็นผู้ชําระค่าธรรมเนียม แต่กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามหากคู่กรณีจะตกลงกันให้ผู้ซื้อฝากเป็นผู้ออกก่อน ทั้งนี้ผู้ไถ่จะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ซื้อฝากพร้อมกับการชําระสินไถ่ (ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา ๕๐๐ วรรค แรก)

 

ระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากร ขายฝากที่ดิน เบื้องต้น

 

เอกสารที่ใช้ในขั้นตอนขายฝากที่ดิน

 • โฉนดที่ดินฉบับจริง
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

 

เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ได้แก่

 • เอกสารยินยอมจากคู่สมรส หรือใบหย่าใบพร้อมเอกสารแนบใบหย่า หากคู่สมรสเสียชีวิตแล้วต้องแนบใบมรณบัตรด้วย
 • ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล ให้เตรียมใบเปลี่ยนมาด้วย
 • เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดิน หรือเอกสารกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง
 • อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม ต้องมีใบปลอดหนี้แนบด้วย

 

ข้อมูลอ้างอิง กรมที่ดิน , กรมสรรพากร

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching