Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

ขายฝากที่ดินคืออะไร? ต่างจาก จำนอง ฝากขาย ขาย อย่างไร? ครบทุกประเด็น ที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจ

ขายฝากที่ดินคืออะไร? ต่างจาก จำนอง ฝากขาย ขาย อย่างไร? ครบทุกประเด็น ที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจ

หนึ่งในหัวใจการทำธุรกิจที่สำคัญ ก็คือ เงินสดหมุนเวียน หรือสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งหลายๆธุรกิจอาจกำลังได้รับผลกระทบในช่วงเวลานี้และทำให้การเงิน เดินบัญชีธนาคารสะดุด รายได้น้อยกว่ารายจ่าย ไม่ผ่านเครดิตสกอร์ ติดเครดิตบูโร หรือแบล็คลิสต์ แต่จำเป็นต้องใช้เงินก้อน เพื่อเสริมสภาพคล่องธุรกิจ จนอาจต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบ ที่ดอกเบี้ยมหาโหด

 

แต่หากคุณมีเพียงโฉนดที่ดิน และต้องการเงินก้อน อนุมัติเร็ว รับเงินไว ดอกเบี้ยต่ำ โดยไม่ดูเครดิตสกอร์ เครดิตบูโร หรือแบล็คลิสต์ การขายฝากที่ดินก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถทำสัญญาตกลงกับผู้รับซื้อฝากและสามารถไถ่ถอนคืนได้ตามระยะเวลาที่ตกลง โดยกฎหมายกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

 

แต่ก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกรรมการขายฝากที่ดิน คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ ข้อแตกต่างระหว่าง การขายฝากที่ดิน จำนอง ฝากขาย และขาย ว่าแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งหลายท่านอาจจะยังสงสัยและสับสนถึงข้อแตกต่างธุรกรรมดังกล่าว วันนี้ SMARTFINN จะมาอธิบายสรุปทุกข้อแบบครบทุกประเด็น ให้ทุกท่านได้เข้าใจง่าย ก่อนการเลือกตัดสินใจทำธุรกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการค่ะ

 

ข้อแตกต่างระหว่าง การขายฝากที่ดิน จำนอง ฝากขาย และขาย

 

หัวข้อ

ขายฝาก

จำนอง

ฝากขาย

ขาย

คู่สัญญา

ผู้ขายฝาก และ ผู้รับซื้อฝาก

ผู้จำนอง และ ผู้รับจำนอง

เจ้าของทรัพย์สิน และตัวแทน หรือ นายหน้า

ผู้ขาย และ ผู้ซื้อ

ลักษณะธุรกรรม

เป็นการขาย โดยผู้ขายฝากที่ดิน มีโอกาสในการไถ่ถอนคืนได้ ภายในกำหนด

เป็นการกู้เงินรูปแบบหนึ่ง ที่มีการนำเอาอสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้

เป็นการขายแบบมอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็นผู้ขายทรัพย์สินแทนตน และได้ค่าตอบแทนเป็นค่ากำเหน็จ/ค่านายหน้า

เป็นการขายขาดให้แก่บุคคลอื่นเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียน

*แต่ยังใช้สิทธิอยู่อาศัย หรือเก็บค่าเช่าได้ตามเดิม

**สามารถไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนดสัญญา

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ยังคงเป็นของเจ้าของทรัพย์

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ยังคงเป็นของเจ้าของทรัพย์ จนกว่าจะมีการเสนอขาย และทำสัญญาเป็นหนังสือ และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้ซื้อเมื่อทำสัญญาเป็นหนังสือ และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

สิทธิไถ่คืน

ผู้ขายฝากที่ดิน สามารถไถ่ที่ดินคืนจากผู้รับซื้อฝากได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญาขายฝากที่ดิน หรือ ตามระยะเวลาที่ขยายออกไปตามที่จะตกลงกันตามที่กฎหมายกำหนด

สามารถไถ่ถอนที่ดินคืนได้ในกรณีที่ได้ชำระหนี้ตามมูลค่าหนี้ที่จำนองเป็นประกันโดยสิ้นเชิง

-ไม่มี-

-ไม่มี-
เนื่องจากเป็นการขายขาด และเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ทันทีที่จดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน

สิทธิใการครอบครอง / ใช้ประโยชน์ที่ดิน

สิทธิครอบครองใช้สอย และถือเอาประโยชน์จากที่ดินยังคงเป็นของผู้ขายฝากที่ดินอยู่  จนถึงวันที่หมดสิทธิในการไถ่หรือเป็นไปตามที่ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากจะตกลงกัน

ผู้จำนองยังคงมีสิทธิครอบครองใช้สอย และถือเอาประโยชน์จากที่ดินที่จำนองได้จนครบกำหนดสัญญา หากไม่สามารถชดใช้หนี้สินได้ จะถูกบังคับจำนอง เพื่อนำที่ดินนั้นไปขายทอดตลาด

ผู้ขายเป็นของเจ้าของทรัพย์สิน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยนิติกรรม

ผู้ซื้อมีสิทธิครอบครองและใช้สอย และถือเอาประโยชน์จากที่ดิน ได้ทันทีที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ค่าธรรมเนียม ณ สำนักงานที่ดิน

- ค่าธรรมเนียม 2% 
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% * ขึ้นอยู่กับระยะเวลาครอบครองทรัพย์
- ค่าอากรแสตมป์ 0.5%

- ค่าธรรมเนียม ขอจดจำนองแปลงละ 5 บาท
- ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงิน ไม่เกิน 200,000 บาท
- ค่าอากรแสตมป์ ตามวงเงิน ทุก2,000 บาท = ค่าอาการแสตมป์ 1 บาท

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมจะเหมือนกับขายที่ดินทุกอย่าง แต่จะมีค่านายหน้าที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามแต่ตกลง

- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ไม่เกิน 2%
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% หรือค่าอากรแสตมป์ 0.5%
- ค่าจดจำนอง  1% ของมูลค่าที่จำนอง 
( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน )

 

ปัจจุบันการขายฝากที่ดิน มีหลายที่ หลายรูปแบบ ให้บริการรับขายฝาก ไม่ว่าจะเป็นขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อเลือกใช้บริการ

 

สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องพิจารณาเพื่อเลือกผู้ให้บริการขายฝากที่ดิน

  • ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการรับขายฝาก อาจเป็นบุคคลหรือรูปแบบบริษัทฯ หากเป็นในนามบริษัทจดทะเบียนจะมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะมีการจดทะเบียนบริษัทฯถูกต้องตามกฎหมาย จึงปลอดภัยและเชื่อถือได้ หากตัดสินใจทำธุรกรรมการขายฝากที่ดินกับบริษัทฯนั้นๆ
  • การให้บริการที่ดี เนื่องจากการขายฝากที่ดินจะมีขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารสำคัญในการขายฝากที่ดิน หากมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการหรือคอยแนะนำ ก็จะช่วยดำเนินความสะดวกแก่ผู้ขายฝาก ลดขั้นตอนการเสียเวลาในการศึกษาข้อมูลหรือการตกหล่นในเรื่องของเอกสาร
  • อัตราดอกเบี้ยขายฝากที่เป็นธรรรม เนื่องจากกฎหมายขายฝากได้ระบุดอกเบี้ยไว้ที่สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี แต่ที่ SMARTFINN อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 9% ต่อปี หรือ 0.75% ต่อเดือน เท่านั้น ซึ่งจะถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยนอกระบบ ในบางครั้งอาจคิดดอกเบี้ยสูงถึง 20% ต่อเดือน หรือ 200% ต่อปี กันเลยทีเดียว

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน เพื่อได้เข้าใจครบทุกประเด็น ถึงข้อแตกต่างระหว่างการขายฝาก จำนอง ฝากขาย และขาย ได้เป็นอย่างดี และสามารถช่วยให้ทุกท่านเลือกการทำธุรกรรมที่เหมาะสมได้ค่ะ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching